Učební obor

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení základní školy, doporučení lékaře a podání vyplněné přihlášky na SOUo Králíky.

 

Opravář zemědělských strojů (kód oboru: 41-55-H/01)

 

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem (tříletý učební obor)
 
Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, opravárenské činnosti, volit a používat pro ně vhodné materiály a technologické postupy výroby a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodnějších technologických postupů oprav, provádět údržbu a seřizování strojů a zařízení, dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Žáci se naučí řídit motorová vozidla při bezplatné přípravě k získání řidičských oprávnění skupin B (osobní automobil), T (traktor) a C (nákladní automobil). Dále se naučí svařovat elektrickým obloukem a plamenem, řezat kyslíkem a pájet natvrdo. V rámci výuky absolvují žáci zdarma přípravu k získání osvědčení o základním kurzu ZK 111 1.1 (svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou) nebo ZK 135 1.1 (svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2) a ZK 311 1.1 (svařování plamenem a řezání kyslíkem), případně mezinárodních certifikátů svářeče.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium až 600 Kč měsíčně, případně stipendijní a materiální podporu od partnerských firem. Škola dále nabízí našim žákům řadu kurzů za zvýhodněné ceny: řidičské oprávnění na motocykl (skupina AM, A1, A), obsluha vysokozdvižných vozíků, obsluha motorové řetězové pily.

 
Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou připravení hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Šířka profilu umožňuje jejich uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění. Mohou se uplatnit také při samostatném podnikání v oblasti opravárenství a servisních služeb pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech technického zaměření (zejména na mechanizaci a služby) nebo orientovaných na podnikání.

 

______________________________________________________________________________________________

 

Strojní mechanik (kód oboru: 23-51-H/01)

 
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem (tříletý učební obor)
 
Charakteristika přípravy v oboru

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Součástí výuky je zdarma příprava žáků k získání osvědčení o základním kurzu ZK 111 1.1 (svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou) nebo ZK 135 1.1 (svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2) a ZK 311 1.1 (svařování plamenem a řezání kyslíkem), případně mezinárodních certifikátů svářeče.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium až 600 Kč měsíčně, případně stipendijní a materiální podporu od partnerských firem. Škola dále nabízí našim žákům řadu kurzů za zvýhodněné ceny: řidičské oprávnění na motocykl (skupina AM, A1, A), obsluha vysokozdvižných vozíků, obsluha motorové řetězové pily.

 
Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

 

______________________________________________________________________________________________

 

Organizace výuky

Tříletý učební obor je rozdělen na teoretickou výuku (učebny SOUo) a odborný výcvik (dílny SOUo). Výuka teorie a odborný výcvik se ve všech třech ročnících periodicky střídají po týdnu. Ve druhém ročníku, kromě jiného, žáci absolvují kurz svařování elektrickým obloukem a svařování plynem, na konci druhého ročníku získávají na tyto svářečská oprávnění. Ve třetím ročníku průběžně žáci vykonávají kurz autoškoly na skupinu B,T,C a od dubna získávají na tyto řidičská oprávnění.