Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015

Žákům učebního oboru Opravář zemědělských strojů budou ve školním roce 2014/2015 vyplácena prospěchová stipendia dle uvedených kritérií.

Kritéria pro přiznání stipendií:

(v hodnoceném období – pololetí)

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný

celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a)

chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

žák nemá neomluvenou absenci

Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Když žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského zákona. Žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí. Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia.

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku.

Výše měsíčního stipendia:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. ročníku

1 – výborný

400 Kč

500 Kč

600 Kč

2 – chvalitebný

300 Kč

300 Kč

400 Kč