Obory s maturitou

V této sekci najdete základní informace o oborech s maturitou na naší škole. Další informace o formách studia, prijímacích řízeních a podmínkách přijetí naleznete v dalších sekcích:

 

Mechanizace a služby (kód oboru: 41-45-M/01)

 

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (čtyřletý obor s maturitou)

 
Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti související s provozem strojů a zařízení používaných při pěstování zemědělských plodin a v chovu hospodářských zvířat, včetně jejich sestavování do mechanizovaných linek, zajišťovat provozní spolehlivost a efektivní využívání této techniky, organizovat a provádět servisní a opravárenskou činnost s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového vybavení, vykonávat, organizovat a řídit činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova ve vztahu k vhodnému využívání mechanizačních prostředků, vykonávat ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity související s mechanizační problematikou, dbát na zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Žáci se naučí řídit motorová vozidla při bezplatné přípravě k získání řidičských oprávnění skupin B (osobní automobil), T (traktor) a C (nákladní automobil).

Žáci mohou získat stipendijní a materiální podporu od partnerských firem školy.

 
Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Uplatní se jako zemědělští technici, vedoucí nebo technici v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejci zemědělské techniky a pracovníci v poradenských službách, jako farmáři nebo samostatní podnikatelé v obchodu se zemědělskou technikou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zemědělských oborech technického zaměření, ale i v oborech strojírenských a v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí, pedagogika, učitelství, sociální péče i v oborech ekonomických.

 

______________________________________________________________________________________________

 

Podnikání

 

 • Název školního vzdělávacího programu: Podnikání
 • Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
 • Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 • Délka a forma vzdělávání: 2 roky denní forma nebo 3 roky dálková forma
 • Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem

Absolventi denního nástavbového studia Podnikání jsou připravováni pro zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti, kterou dosáhli vyučením v oboru. Mohou založit a řídit vlastní firmu, nebo se uplatnit ve funkcích technicko-hospodářského charakteru, obchodních, marketingových či jiných činnostech.

Kompetence žáků jsou rozvíjeny v oblasti jazykové, estetické, společenskovědné, matematické, informačních a komunikačních technologií, administrativně-ekonomické, účetní a navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech. Důraz je kladen na zakládání a vedení firmy, základy účetnictví, znalosti z oblasti marketingu a elektronické komunikace s cílem kvalitního uplatnění v profesním i v občanském životě. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

 
Získané dovednosti

Absolventi tohoto oboru dosáhnou důležitých administratvních znalostí a kompetencí:

 • Ovládání počítače, znalost kancelářského softwaru
 • Psaní na klávesnici počítače všemi deseti prsty
 • Vyhotování písemností dle norem s využitím výpočetní a kancelářské techniky
 • Stylizování písemností věcně a jazykově správně
 • Manipulace s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel
 • Práce se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

Dále se absolventi orientují v oblasti základních podnikových činnosti:

 • Makroekonomické jevy a vyhodnocení jejich působnosti na fungování podniku
 • Marketingový průzkum, sběr a analýza dat a volba efektivní marketingové strategie
 • Postup založení podniku, rozlišení jednotlivýh forem podnikání
 • Problematika managementu a organizace práce
 • Zpracování doklady související s pohybem majetku a závazků podniku
 • Evidence a účtování hotovostních a bezhotovostních operací podniku
 • Výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku, mzdové výpočty a výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů
 • Daňová evidence, účtování majetku a závazků, nákladů a výnosů podniku, účetní uzávěrky

Maturitní zkouška

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

 
Společná část maturitní zkoušky

Žák si k maturitě zvolí cizí jazyk – na výběr má anglický a německ. Volitelnou zkoušku koná žák ze dvou předmětů: z matematiky nebo z občanského a společenskovědního základu podle své volby. Zkouška z českého a cizího jazyka se skládá z didaktického testu a z písemné práce a ústní části před zkušební maturitní komisí. Volitelná zkouška probíhá formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemná zkouška, která je jednotně zadávána a centrálně vyhodnocována.

 
Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Nejméně dvě ze tří zkoušek souvisí s odborným vzděláním. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Nabídka povinných zkoušek:

 • Marketing a management ústní zkouška
 • Ekonomika ústní zkouška 
 • Účetnictví praktická zkouška