Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání: Opravář zem. strojů - 1. kolo

 

Čj.  145/2017

Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán školy v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodla v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole  uchazečů s tímto registračním číslem od školního roku 2017/2018  takto:

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

 

Registrační číslo                   Rozhodnuto                         Registrační číslo                   Rozhodnuto

23/2017                                  přijat                                      25/2017                                  přijat

34/2017                                  přijat                                      35/2017                                  přijat

36/2017                                  přijat                                      39/2017                                  přijat

40/2017                                  přijat                                      43/2017                                  přijat

45/2017                                  přijat                                      46/2017                                  přijat

47/2017                                  přijat                                      53/2017                                  přijat              

54/2017                                  přijat                                      56/2017                                  přijat  

57/2017                                  přijat                                      58/2017                                  přijat

59/2017                                  přijat                                      60/2017                                  přijat

61/2017                                  přijat                                      62/2017                                  přijat

63/2017                                  přijat                                      64/2017                                  přijat

65/2017                                  přijat                                      66/2017                                  přijat

67/2017                                  přijat                                      71/2017                                  přijat

72/2017                                  přijat                                      73/2017                                  přijat

74/2017                                  přijat                                      75/2017                                  přijat

76/2017                                  přijat                                      77/2017                                  přijat

78/2017                                  přijat                                      89/2017                                  přijat

90/2017                                  přijat                                       95/2017                                 přijat  

103/2017                                přijat                                      104/2017                                přijat

105/2017                                přijat                                      107/2017                                přijat  

                       

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 26. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 26. 4. 2017 na webových stránkách školy www.souokraliky.cz   a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím  podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje.

V souladu s ustanovením § 60 a odst. 7  školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámené  rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do  10 pracovních dnů ode dne oznámení  tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení,  zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

                                                                                                          Mgr. Bc. Petra Doubravová

                                                                                                                    ředitelka školy